Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad op de basisschool. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende rol, bijvoorbeeld bij onderwerpen als huisvesting van het IKC en hoe de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd. Op een aantal punten heeft de MR ook instemmingsrecht. Denk hierbij aan onderwerpen als het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.  

MR Leden

In het onderstaande overzicht kun zie je de leden van onze MR. De MR van onze school bestaat uit twee teamleden en drie ouders. 

 

Ouders

Hepkje Terpstra
Wieke Visser
Afke Hijlkema

Medewerkers

Hennie de Boer
Sharon Prins

Vergaderingen

De MR vergadert 5 á 6 keer per jaar. De agenda voor de vergaderingen komen een week voor de nieuwe vergadering via Klasbord bij je. Naast de agenda vind je dan ook de notulen van de vorige vergadering.  Wanneer je als ouder onderwerpen hebt waar je ideeën of zorgen over hebt, dan kun  je deze op de agenda laten plaatsen. Hiervoor kun je rechtstreeks contact zoeken met één van de MR leden of door een mail te sturen: mr.ittreddeste@proloog.nl. Na de eerstvolgende vergadering ontvang je een terugkoppeling van je ingebrachte punt. Alle vergadering zijn in principe openbaar, wanneer je wilt toehoren, ben je van harte welkom. Geef dit van te voren dan aan bij één van de ouders. 

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van Proloog, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.
 

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie