Zicht op ontwikkeling

Op onze school worden de kinderen nauwkeurig gevolgd. In de onderbouw wordt regelmatig geobserveerd en wordt de informatie natuurlijk ook in het leerlingdossier verwoord. In de midden – en bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de Cito-toetsen en methode gebonden toetsen.
 

Intern begeleider

In elke klas zitten leerlingen die extra aandacht nodig hebben, omdat hun ontwikkeling anders verloopt. Als een leerling op onze school extra zorg nodig heeft, zal de groepsleerkracht in de eerste plaats proberen om het kind zelf zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer dit niet voldoende helpt, zal de leerkracht de leerling bespreken met de intern begeleider.
Onze intern begeleider heeft als taak de groepsleerkracht te ondersteunen in het begeleiden van leerlingen zowel op het gebied van leren en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Een aantal keren per jaar voert de intern begeleider leerlingbesprekingen met elke leerkracht. Tijdens deze besprekingen worden alle leerlingen doorgesproken en wordt er gekeken welke stappen nodig zijn om de ontwikkeling te bevorderen. De uitkomst van deze gesprekken wordt met de ouders besproken waarbij er een advies komt voor het vervolg. De uitwerking van het advies gebeurt in de klas. De leerkracht zorgt voor een passende instructie, een passend leerstofaanbod en/of stemt zijn/haar opvoedkundige aanpak af op de behoeften van de leerling.
 

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. De wet Passend Onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Daarmee kregen alle scholen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden en het liefst zoveel mogelijk in het reguliere basisonderwijs te houden. Er zijn echter ook samenwerkingsverbanden gevormd tussen reguliere en speciale scholen, zodat er voor alle kinderen een plek is om onderwijs en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. Proloog maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.

Ondanks dat alle kinderen bij ons welkom zijn, zijn er natuurlijk ook grenzen aan de zorg die wij als school kunnen bieden. Alle mogelijkheden van de school kun je vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat bij de downloads op deze site staat. Het belangrijkste hierbij is dat wij als school eerlijk kunnen zijn over wat we kunnen bieden en daarover in gesprek blijven met elkaar.

Gelijkheid, vrijheid en ontmoeting!

Elk kind is van harte welkom op OBS It Tredde Sté. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze school. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.
Meer informatie

Waarom It Tredde Sté?

Omdat we mei inoar oer eigen paad te plak in de praktijk brengen. Samen in het leren, spelen en het ontwikkelen, zonder dat iedereen het zelfde moet doen. Zodat iedereen de plek vindt die past.
Meer informatie