Visie en missie

De openbare Proloog-basisschool.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waar een diversiteit aan levensbeschouwingen en godsdienstige opvattingen als rijkdom wordt beschouwd.

Openbaar basisonderwijs helpt leerlingen al vroeg deel te nemen aan,  en respectvol om te gaan met  de culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid van onze samenleving.

 

It Tredde Sté is een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen in die zin, dat de leerling een persoonlijke levensbeschouwing mag opbouwen en vervolgens zijn bijdrage kan leveren aan een samenleving, waarin men respect en begrip heeft voor de denkwijze van anderen.

 

Wij bieden adaptief onderwijs, hetgeen concreet betekent dat wij:

 

* een ontmoetingsplaats willen zijn waar kinderen alleen en samen met anderen, in sfeer van begrensde veiligheid, zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen

*de waarden, respect, verantwoordelijkheid en solidariteit als uitgangspunt van handelen zien

*waarde hechten aan het vormen van een gemeenschap, waar kinderen, leerkrachten en ouders graag komen samenwerken

*in een veilig pedagogisch klimaat de kinderen onderwijs geven, waarbij gewerkt wordt    in een sfeer van rust, orde en regelmaat

*relatie, competentie en autonomie als richtinggevend zien

*kinderen vormen door hen maximaal te ontwikkelen op cognitief, sociaal- emotioneel en creatief gebied

*aansluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind

*zorg op maat bieden in een uitdagende leeromgeving, waarbij samenwerkend leren en het leren van elkaar een belangrijke plaats innemen.

 

Algemene visie

Basisschool It Tredde Sté werkt aan eigentijds, adaptief onderwijs, hetgeen betekent dat wij tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen. Alle kinderen moeten zich thuis voelen en het gevoel hebben iemand te zijn die iets kan. De kinderen werken op hun eigen niveau aan hun eigen ontwikkeling in een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat. We streven naar laagdrempeligheid een goede relatie met ouders en veel aandacht voor de thuistaal van veel van onze kinderen, het Frysk.

Leren houdt voor ons meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, met het veranderen van gedrag, met het leren hanteren van oplossingsmethoden, met het leren ontwikkelen en toepassen van denk– en leerstrategieën. We leren van en met elkaar door groepsdoorbrekende activiteiten.

  

We besteden aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden van kinderen:

* kennisontwikkeling

* vaardigheidsontwikkeling

* emotionele ontwikkeling

* sociale ontwikkeling

* lichamelijke ontwikkeling

* creatieve ontwikkeling

De directie en leerkrachten werken in een professionele opbrengstgerichte cultuur die uitgaat van de afzonderlijke mogelijkheden en talenten van ieder kind. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we een sfeer creëren die ervoor zorgt dat kinderen:

* zich veilig en geaccepteerd voelen

* zichzelf kunnen zijn

* belangstelling voor elkaar hebben

* met plezier naar school gaan

 

De volgende principes vormen het uitgangspunt van onze werkwijze:

* samenwerkend en actief leren

* effectieve instructie volgens het direct instructiemodel

* zelfstandigheid in werken en leren

* een groepsoverstijgende organisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

   leerlingen en leerkrachten

* individuele benadering in leerlingniveaus

 

Het kiesbord en de taakbrieven zijn organisatievormen om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Als er meer verantwoordelijkheid gegeven wordt, krijgt de leerling meer mogelijkheden om zelfstandig te leren. We proberen de leerlingen een stem te geven in de verantwoordelijkheid naar zichzelf, maar ook naar de groep toe als lerende gemeenschap. De rol van de leerkracht wordt hierdoor die van begeleider en de leerkracht zal in het klassenmanagement inspelen op de instructiebehoefte van individuele leerlingen. Dit sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van de 1-zorgroute, waarbij gewerkt wordt met groepswerkplannen.

 

Uitgangspunten

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen in zijn groep. Er dient voortdurend afstemming te zijn van het onderwijsaanbod en de geboden instructie. Kinderen krijgen in principe samen met hun leeftijdgenoten onderwijs en alle kinderen nemen deel aan het onderwijsaanbod in hun eigen groep. Kinderen die dat nodig hebben krijgen individueel of in een kleine groep extra instructie binnen de eigen groep. Aan alle kinderen worden reële en in eerste instantie basale gemiddelde verwachtingen gesteld uitgaand van de basisleerstof (niveau 3).

Voor een aantal kinderen wordt naast de basisstof extra stof aangeboden. Dit kan herhalingsstof (niveau 2) of uitbreidingsstof (niveau 4) zijn. We kennen naast bovengenoemde niveaus een apart niveau voor kinderen die een structurele achterstand

(niveau 1) of voorsprong (niveau 5) hebben op grond van hun in kaart gebrachte specifieke onderwijsbehoeften/-capaciteiten.

Voor de uitwerking hiervan verwijzen we naar het zorgdocument van de school.

 

Missie

Het team streeft ernaar zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van onze kinderen en ze te begeleiden in hun eigen ontwikkeling, mogelijkheden en talenten langs hun eigen weg. We willen alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd op dat pad brengen waar ze het best tot hun recht komen.

 

   Op It Tredde Sté…

… geeft een wegwijzer de route aan.

… fietsen alle kinderen dezelfde kant op.

… fietsen de kinderen niet allemaal op hetzelfde pad: ieder gaat z’n eigen route.

… ervaart het ene kind de route als een asfaltweg en het andere als een  modderpad.

… is het tempo voor het ene kind een makkie, terwijl dat voor een ander moeilijk bij te houden is.

… hebben de kinderen zelf het stuur in handen.

… kan een andere fietser je uit de wind houden.

… fietsen sommige kinderen in een hogere versnelling.

… fietsen sommige kinderen een bochtig traject en rijden andere een rechte koers.

… heb je sprinters en klimmers.

… kunnen kinderen fietsen op een tandem.

… kunnen kinderen fietsen met zijwielen.

… kunnen kinderen fietsen met een fietstas.

… krijgen kinderen elk jaar een grotere fiets.

… kunnen kinderen ook wel eens een langere route fietsen.

… fietsen de kinderen niet altijd bergop, het gaat ook wel eens bergaf.

… is onderhoud aan de fiets erg belangrijk.

… wordt er in de bovenbouw extra getraind op de hometrainer.

… is remmen niet alleen stoppen: remmen betekent beheersing.

… zijn er regelmatig nieuwe en verbeterde producten om de fietsprestaties te verhogen.

… fietst het ene kind liever een wedstrijd op een racefiets en het andere liever een toerrit.

… gebruiken de kinderen beschermingsmiddelen voor een veilige fietstocht.

… heeft het team gereedschap waarmee we de fietsen van kinderen kunnen repareren.

… schijnt het voorlicht op de te fietsen route.

… fietsen de kinderen vaak in ploegen.

… kunnen de kinderen rekenen op een volgauto.

… doen kinderen er graag een tandje bij.

… fietsen kinderen na groep 8 nog een stuk verder.

 


 

Herkent u de fiets in ons logo….

 

Kwaliteit als basis - Zelfstandig werken als vorm - Individuele ontwikkeling als norm

                              

Ons motto is daarom: “mei-inoar oer eigen paad te plak”