Schoolafspraken en regels

 • Ouders van kleuters krijgen aan het begin van het schooljaar een attentielijst met punten en afspraken.
 • Als de kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren (bij voorkeur een gezonde traktatie.
 • De juffen en meesters krijgen bij voorkeur dezelfde traktatie als de kinderen.
 • Jarige kinderen krijgen een kaart van het team.
 • De juffen en meesters vieren hun verjaardag op een speciale meester-en-juffendag.
 • Ten aanzien van fietsen: gelieve zoveel mogelijk lopend te komen. Leerlingen van groep 5-8 plaatsen de fietsen achter de school bij de ingang van de gymzaal. Leerlingen van groep 1-4 plaatsen de fietsen aan de voorkant van de school bij de berging.

Gedragsregels

We hanteren de drie kapstokregels:

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. Goed voor de spullen zorgen: dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.

            3. School is een wandelgebied; buiten hoeft dat niet.

 

 

Kanjertraining


Het welbevinden van een leerling is belangrijk voor het kunnen en willen leren op school. Binnen het brede vormingsaanbod krijgt de sociaal-emotionele ontwikkeling daarom een belangrijke rol toebedeeld. De kinderen op It Tredde Sté volgen allemaal de Kanjertraining. Dit is een methode met lessen die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het doel is kinderen positief over zichzelf te leren denken en daar naar te handelen. Het geeft de kinderen handvatten in verschillende sociale situaties. De lessen worden uitsluitend gegeven door leerkrachten die daarvoor zijn opgeleid.

De basisafspraken van de kanjertraining zijn:


          We vertrouwen elkaar;

We helpen elkaar;
Je speelt niet de baas;

We lachen elkaar niet uit;

Je bent niet zielig. 
                                              

Ook buiten de speciale kanjerlessen vormen deze afspraken de basis bij het omgaan met elkaar. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.kanjertraining.nl


WC-regels

Het eerste halfuur na aanvang van de lessen en tijdens de instructie gaan kinderen niet naar het toilet.

 

Gymregels

 • Het gebruik van gymkleding en gymschoenen is verplicht.
 • Als de gymkleding vergeten wordt, doet het kind niet mee en zorgt de leerkracht voor passend werk.
 • De leerkracht gaat als eerste de zaal binnen.
 • De kinderen mogen niet in de toestelberging.
 • Voor de bovenbouwleerlingen geldt dat er na het gymmen gedoucht wordt.